Om SOPP barnehage

Vår barnehage er en liten og oversiktlig to avdelings barnehage i et rolig område med lite trafikk, i gangavstand til flere av studentboligene, og med gode bussforbindelser til byen og høgskolen. Vi tilbyr et trygt miljø for barna der det legges vekt på glede, opplevelser, mestring og læring i samvær med andre barn. Vi har en stabil personalgruppe med lang erfaring (50% av de ansatte er barnehagelærere). Personalet ønsker en åpen og ærlig dialog mellom hjem og barnehage. Vi tar barna på alvor og tar hensyn til det enkelte barns behov, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas.

Mange studenter har lite eller manglende nettverk i Lillehammer, og barnehagen blir et møtested der kontakt mellom foreldre i samme livssituasjon knyttes. Barnehagen arrangerer sammenkomster for barn og foreldre både i og utenfor åpningstiden. Foreldrene i samarbeidsutvalget er med på å bestemme hvilke aktiviteter vi skal ha i løpet av året.

Personalet kan mye om hva det vil si å være student med barn og kan gi råd og veiledning. Barnehagen har god plass inne og stort variert uteområde med mulighet for mange aktiviteter, og vi prioriterer å være mye ute hele året i all slags vær. Vi har turmuligheter i nærmiljøet, og har faste tur-dager for barn over 2 år. Vi har tilgang på gymsal hver uke.

Barnehagen legger stor vekt på kvalitet, sikkerhet, nærhet, og det pedagogiske innholdet legges opp i tråd med barnas utvikling og behov. Vi ordner barnepass på foreldremøter for de som ikke har noen som kan hjelpe til.

Satsingsområder

Kommunikasjon, språk og tekst
En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kan kommunisere med voksne og med andre barn. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. I vår barnehage har vi i flere år hatt språk som satsingsområde. Personalgruppa har hatt opplæring i TRAS (tidlig registrering av språkutvikling).

 • Barnet skal «bades i ord» gjennom dagen, og vi snakker med barnet – ikke til det.
 • Vi bruker god tid ved ulike aktiviteter, vi setter ord på det vi gjør og prøver å være så konkret som mulig. Rutinesituasjoner og lek er utgangspunkt for å få til fin dialog barn/voksen og barn/barn.
 • Barnet tas på alvor enten det uttrykker seg verbalt eller nonverbalt. Kroppsspråk og andre signaler barnet sender er avgjørende for vår handlemåte.
 • Vi synger mye og bruker rim, regler og sangleker. Vi leser eventyr og gjør bruk av flanellograf og konkreter.
 • Vi gir barna varierte opplevelser som gir grobunn for utvikling av språket og leken. Barn lærer mye gjennom lek og samhandling med andre barn.
 • Samtaler om barnas erfaringer, tanker og følelser er viktig for å utvikle et rikt språk.

Fysisk aktivitet
I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse og fysiske egenskaper. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barna verden og seg selv å kjenne. Fysisk aktivitet er viktig for all læring.
Barnas kontakt med andre starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter, og dette har betydning for sosial kompetanse. Vi legger derfor til rette for variert fysisk aktivitet både inne og ute.

 • Vi bruker mye dans og sang med bevegelse til.
 • Eget rom med madrasser og puter med ulik utforming som inspirerer til mye kroppslig lek og bevegelse.
 • Inne lager vi hinderløype og har utstyr som tunnel, ballansebrett, tummelumsk, huske med mer.
 • Ute har vi lekeapparater og stort variert uteområde med mulighet for mange ulike aktiviteter.
 • Vi legger stor vekt på å være ute i all slags vær hele året, og alle barna over to år er på faste turer i nærmiljøet.