Vedtekter for barnehage


1. Eierforhold

SOPP barnehage eies og drives av Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP).

2. Formål

Barnehagen skal sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.

3. Samarbeidets sammensetning

Hver barnehage har sitt eget samarbeidsutvalg med 4 medlemmer:
2 representanter fra foreldrene
2 representanter fra de ansatte
Barnehagens styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Representantene i samarbeidsutvalget velges for ett år.

4. Opptaksmyndighet

Styrer i barnehagen skal i samarbeid med administrasjonen i den enkelte kommune foreta opptak av barn. Barnehagen deltar i samordna opptak.

5. Opptakskriterier

  • Barn av studenter prioriteres ved hovedopptak.
  • Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester jfr. §13 i barnehageloven.
  • Barn/familie som er anbefalt plass etter faglig vurdering.
  • Søsken av barn som går i barnehagen.
  • Ved opptak skal det foretas en total vurdering av barnets situasjon og miljøet i barnehagen.

For å bli vurdert ved hovedopptak i den enkelte kommune, må det søkes om plass innen 1. mars. Etter hovedopptak fordeles barnehageplassene fortløpende.

Det foretas en helhetsvurdering av gruppesammensetningen slik at det ikke blir for mange barn med spesielle behov. Ved opptaket må også alderssammensetningen i barnegruppen vurderes.


6. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Barnehageåret regnes fra 15. august til 15. august året etter.

Fra den dagen det er gitt beskjed om at man tar imot barnehageplassen er oppsigelsestiden 2 måneder regnet fra den 1. i hver måned. Oppsigelse meddeles skriftlig til barnehagens styrer. Oppsigelsesfristen er lik for alle uavhengig om man er student eller ikke.

Samtlige barn skal ha minimum 4 uker ferie i løpet av året, hvorav 3 uker sammenhengende under sommeråpningen. Barnehagen må ha beskjed innen 15. april om hvilke uker barnet skal ha sommerferie.

7. Åpningstider

SOPP barnehage på Lillehammer: kl 07.30 – 16.30
Barnehagen stenger kl 11.30 onsdag før skjærtorsdag og holdes stengt fra og med julaften til og med første nyttårsdag. Bemanningen i barnehagen i påskeuka settes opp av styrer når oversikt over antall barn foreligger. Barnehagen holdes stengt to uker om sommeren. Barnehagen har 37,5 timer planlegging per år (5 dager), barnehagen har da stengt.

8. Betaling

Foreldrebetalingen fastsettes av SOPPs styre.
Oppholdsavgift og kost forfaller til betaling den 1. i hver måned (forskuddsvis betaling). Alle betaler for 11 måneder per år; betalingsfri periode er 15. juli – 15. august.
Det gis 30% søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2. Purregebyr blir belastet ved purring. Manglende oppholdsbetaling følges opp med vanlig inkassorutine og oppsigelse av barnehageplassen.

9. Arealutnytting

Det skal minimum være 4 m2 per barn over 3 år, og minimum 1/3 mer for barn under 3 år.

10. HMS

Barnehagen har godkjente rutiner for helse, miljø og sikkerhet som ivaretas av styrer i barnehagen.

11. Endringer

Endringene i vedtektene skal godkjennes av styret i SOPP.